Ohita navigaatio

Det sista OAJ fullmäktigemötet  för denna verksamhetsperiod

Det sista OAJ fullmäktigemötet  för denna verksamhetsperiod, hölls den 17 – 19.11.2021. 

På plats fanns 147 deltagare.

 

Förbundsordförande Olli Luukkainens 

öppnade fullmäktigemötet med en vädjan om uppriktighet och respektfullt bemötande. Han påminde om förbundets värderingar och vikten av ett kollektivt agerande – tillsammans kan vi påverka hela medlemskapets situation. OAJ och JUKO har svåra förhandlingar framför sig och nu behövs solidaritet inom förbundet! Inför förra förhandlingarna hade OAJ ett tydligt mål – en magisters lön ska börja på en 3:a. Oklart om vi når samma gemensamma linje denna gång.

Luukkainen talade också om hur den offentliga sektorn hela tiden släpar efter i löneutvecklingen. En stor utmaning kommer också att vara den ändring som sker inom kommunsektorns ekonomi i och med SoTe-reformen.  

Statsminister Sanna Marins hälsning

Marin framförde sitt tack till lärarna och påpekade att lärarna är nyckeln till landets återhämtning ur pandemikrisen. Trots att ekonomin just nu utvecklas positivt, anser hon att Finland klarar sig bra enbart genom att satsa på utbildning med världens högst utbildade arbetskraft som mål. 

Det är viktigt att göra långsiktiga beslut och regeringen diskuterar behovet av finansiering. En parlamentarisk arbetsgrupp utreder hur offentliga sektorns resurser ska räcka till och tryggas. Stora satsningar har redan gjorts på alla utbildningsstadier. Livslångt lärande möjliggör att man kan skola om sig, fortbilda sig och byta arbete. Det behövs snabba och flexibla möjligheter till utbildning.

Fullmäktige framförde en fråga om trestegsstödet som inte fungerar i sin nuvarande form och Marin höll med om att frågan bör utredas. 

Sebastian Lindqvist, FSL höll en taltur om lärarnas välmående och osakligt bemötande. Talturen baserar sig på den ESM-undersökning som FSL lät göra i samarbete med Åbo Akademi i maj 2021. Det är oroväckande att det finns brister i solidariteten lärare emellan. Det är också viktigt är att bibehålla läraryrkets dragningskraft och status.

Under fullmäktige diskuterades förbundets organisationsförändring och ändringar i stadgarna. Fullmäktige beslöt om vilka ändringar som ska genomföras men fullmäktiges storlek (150) ändrades inte . Också en sänkning av OAJ:s medlemsavgift diskuterades och fullmäktige beslöt att sänka avgiften till 0.8%. 

Studeranden (SOOL) har närvaro-  och yttrandefrihet i OAJ:s fullmäktige, i utskotten och i styrelsen. I fullmäktige togs dock beslutet att studerandena inte beviljades rösträtt i fullmäktige eller i styrelsen. Beslutet väckte livlig debatt.

Flera klämmar framfördes och diskuterades i utskotten. Av dem godkändes 27.

Bland aktuella ärenden, som lyftes fram under fullmäktige, fanns även lärarregistret. Ärendet fortskrider och UKM låter utreda frågan och kommer att ge en rapport 30.11 om saken. Ett lärarregister är viktigt för att få tillförlitlig information om läget och är till stor fördel bl.a. då man diskuterar lärarbristen  eller ser över utbildningsbehovet. Man kan följa med hur arbetet med registret framskrider på OAJ:s sidor https://www.oaj.fi/politiikassa/opettajarekisteri/

 Självfallet diskuterades även de kommande förhandlingarna. Arbetet med målsättningarna för förhandlingarna är i full gång.

Kampanjen om lärarnas uppskattning har fått synlighet och fortsätter med Heikki Pölönen, OAJ:s kommunikationschef,  som drivande kraft. Kampanjen önskas ge stöd under förhandlingarna. En bra ny slogan för kampanjen efterlyses!

Efter fullmäktigemötet avtackades över 40 avgående fullmäktigeledamöter.

Petra Örn och Annika Norrgård

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.12.2023

Järjestötoimikunnan kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.