Ohita navigaatio

Opetusalan uudet työehtosopimukset - Nyt neuvotellaan ensimmäisten järjestelyerien jakoperusteista

Pitkän neuvottelukevään ja suurten kaupunkien työtaisteluiden jälkeen saatiin kunta-alalle ratkaisu. Neuvottelutulos hyväksyttiin OAJ:n puolelta kesäkuun alussa 6.6. Sopimuksen ulkopuolelle jäi Sote ry, joka neuvottelee omaa erillistä sopimusratkaisua.

Epävarmassa talouden ja kovan inflaation tilanteessa saavutettua sopimusta voidaan pitää paitsi järkiratkaisuna, myös jäsenten kannalta hyvänä neuvottelutuloksena. Tämän vuoden palkankorotukset eivät viivästyneet, ja monivuotinen palkkaohjelma mahdollistaa palkkakehityksen, joka vastaa paremmin työn vaativuutta, osaamista ja koulutusta.

Sopimus takaa kunta-alan opettajille ja esihenkilöille tälle vuodelle työmarkkinoilla aiemmin syntyneiden sopimusten tason ylittävät palkankorotukset. Merkittävin saavutus on viisivuotinen palkkaohjelma. Se korjaa kunta-alan riittämätöntä palkkakehitystä yksityiseen sektoriin nähden. Palkkojen jälkeenjääneisyyttä on syntynyt vuosien varrella, koska kunta-alan työntekijät eivät ole saaneet ylimääräisiä palkankorotuksia.

Kunta-alan palkkaohjelmaan sisältyy tärkeä mahdollisuus siihen, että tulevien vuosien palkankorotusvaraa voidaan käyttää kunkin sopimusalan epäkohtien korjaamiseen. Kaikkien tekstikysymysten ratkaisemiseen ei palkkaohjelmakaan riitä, ja tavoitteita jäi myös saavuttamatta.

Yksityisen AVAINTESin ja opetusalaa koskevan AVAINOTESin neuvottelutulokset hyväksyttiin 16.6. Kunnan sopimuksen kanssa samaa tasoa oleva AVAINTA-sopimus astui voimaan takautuvasti 1.5.2022 ja on voimassa 30.4.2025 asti.

Korotukset AVAINTAn uusissa sopimuksissa on sovittu kahden vuoden ajalle. Kolmannen vuoden korotuksista osapuolet neuvottelevat kevääseen 2024 mennessä. Jos palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimukset voidaan irtisanoa päättymään jo kahden vuoden jälkeen.

AVAINTESiin kuuluu osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista ja päiväkodinjohtajista. AVAINOTESissä on puolestaan osa yksityisen alan ammatillisista ja ammattikorkeakoulun opettajista ja asiantuntijoista, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajista sekä aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöstä.

Vaikka sopimusten taso vastaa kunta-alan sopimusratkaisujen tasoa sekä AVAINTESissä että opetusalan AVAINOTESissä, korotusten kohdentamisessa on joitakin eroja. Sopimuksessa on paikallisten järjestelyerien lisäksi kehittämiseriä, jotka vastaavat kunta-alan palkkaohjelmaa. Kuntapuolella osa järjestelyeristä osa on sovittu keskitetyiksi ja osa paikallisiksi.

Elokuun alussa saatiin neuvottelutulos myös SIVISTAn yksityisen opetusalan sopimuksista. Yksityisen opetusalan uusi työehtosopimus on voimassa 9.8.2022–31.3.2024. Ensimmäisen sopimusvuoden korotukset vastaavat kunnan tasoa, kun kokonaiskorotus on 2,55 prosenttia.

Vuoden 2023 palkankorotukset sijoittuvat ajalle 1.8.2023–31.3.2024. Niiden suuruus on sidottu tiettyjen yksityisen sektorin vientialojen sopimusten korotuksiin ja kustannusvaikutukseen kahden vuoden ajalta.

Paikallisten järjestely- ja kehittämiserien neuvottelut ovat ajankohtaisia. Ennen järjestelyerän jakamista työnantaja ja henkilöstön edustajat neuvottelevat erän kohdentamisen perusteista ja menettelytavoista sekä niiden vaikutuksesta palkkaukseen. Työnantaja antaa henkilöstön edustajille neuvotteluja varten tarvittavat tiedot.

Ennakkotietoina neuvotteluiden alkaessa tarvitaan tyypillisen kuukauden palkkasumma sekä henkilöstön lukumäärä. Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen.

Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin. Keskitettyjen kehittämiserien osalta neuvottelut käydään liittotasolla. Tavoitteena on palkkausjärjestelmän kehittäminen ja työvoiman saatavuuden parantaminen.

SIVISTAN yksityisen sopimusalan järjestelyerät maksetaan takautuvasti 1.9 lähtien. Neuvotteluaika sopimuksen hyväksymisestä oli syyskuun alkuun hyvin lyhyt, ja siksi useassa oppilaitoksessa on paikallisesti sovittu neuvotteluiden jatkamisesta vuoden loppuun.

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen koulutuspoliittinen toimikunta

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.12.2023

Järjestötoimikunnan kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.