Ohita navigaatio

Orpon hallituksen hallitusohjelma haastaa monella tavalla totuttua työmarkkinajärjestystä

Kuluva syksy on ollut poikkeuksellisen mielenkiintoinen niille, jotka seuraavat julkisuudessa käytyä keskustelua työelämän uudistuksista. Hallitusohjelmassa on esityksiä työlainsäädännön uudistamisesta sekä työnantajajärjestöjen havittelemasta palkkamallista, jossa palkankorotukset sidottaisiin vientiteollisuuden korotuksiin. OAJ:n näkemyksen mukaan palkansaajien asema heikkenisi merkittävästi. Osa hallitusohjelman kirjauksista olisi jopa vastoin sopimusvapautta ja Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia.

Hallitusohjelman esitykset horjuttaisivat työmarkkinoiden tasapainoa. OAJ:n näkemyksen mukaan sovittelujärjestelmää pitäisi vahvistaa ja uudistaa. Todennäköisesti vientimallin mukaiset neuvottelut päätyisivät automaattisesti valtakunnansovittelijan toimistoon.

Toteutuessaan opettajien työsuhteisiin tulisivat vaikuttamaan mm. seuraavat muutokset: määräaikaisuuksien perusteettomuus, irtisanomiskynnyksen madaltaminen, 1. sairauspäivän palkattomuus (sairaussakko), aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen, työttömyysturvan porrastaminen ja työssäoloehdon pidentäminen.

Vientivetoinen palkkamalli

Vientivetoisesta työmarkkinamallista toimiminen tarkoittaisi sitä, että OAJ:n ja muiden liittojen olisi erittäin vaikeaa neuvotella palkankorotuksista itse. Vientialoilla sovitut palkankorotukset määrittäisivät käytännössä palkankorotustason myös opetus- ja tutkimusalalla, ja neuvotteleminen vaikeutuisi merkittävästi. Esimerkiksi palkkaohjelman tai vastaavan saaminen olisi jatkossa erittäin hankalaa kaikilla sopimusaloillamme.

Ensimmäinen sairauslomapäivä

Ensimmäistä sairauslomapäivää esitetään palkattomaksi (sairaussakko), ellei työ- tai virkaehtoehtosopimuksilla ole sovittu toisin. Tällä hetkellä ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on palkallinen kaikilla OAJ:n sopimusaloilla. Tämä esitys lisäisi töiden tekemistä sairaana, mikä varmasti lisäisi tartuntoja työpaikoilla. Palkaton poissaolopäivä ei koskisi yli viiden päivän sairauslomia tai tilanteita, joissa sairaspoissaolo johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista.

Henkilökohtaisen irtisanomiskynnyksen madaltaminen

Hallitusohjelmassa esitetään henkilökohtaisen irtisanomiskynnyksen madaltamista työsuhteessa oleville. Nykyisin työntekijän irtisanomiselle tulee olla asiallinen ja painava syy. Jatkossa irtisanomisen perusteeksi riittäisi asiallinen syy. Työntekijän irtisanominen olisi jatkossa työnantajalle nykyistä helpompaa. Tämä lisäisi merkittävästi turvattomuutta ja siten heikentäisi hyvinvointia työpaikoilla.

Määräaikaisuuksien perusteet

Määräaikaisuuksien perusteisiin esitetään heikennystä. Määräaikaisten työsopimusten tekeminen olisi esityksen mukaan mahdollista siten, että enintään vuoden mittaista määräaikaisuutta ei tarvitsisi jatkossa lainkaan perustella. Tällä hetkellä määräaikaiseen työsopimukseen edellytetään perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus. Muutos kohdistuisi rajuimmin ennen kaikkea nuoriin, uransa alkuvaiheessa oleviin opettajiin.

Työttömyysturvan oikeuttava työssäoloehto

Hallituksen tavoitteena on nostaa työttömyysturvan työssäoloehtoa kuudesta kuukaudesta kahteentoista kuukauteen. Erityisesti vastavalmistuneet opettajat palkataan usein määräaikaiseen, työkauden kestävään työsuhteeseen. Työsuhteen päätyttyä keväällä ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehto ei täyttyisi.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tasoa leikattaisiin vahvalla porrastuksella. Tällä hetkellä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan saman tasoisena 300, 400 tai 500 päivän ajan. Jatkossa päivärahan tasoa leikattaisiin porrastetusti työttömyyden kestäessä. Ensimmäinen 20 % suuruinen leikkaus tehtäisiin 8 viikon työttömyyden jälkeen. Koska työnhakuprosessit ovat usein pitkäkestoisia, leikkaus osuisi käytännössä kaikkiin työttömiin työnhakijoihin, vaikka uutta työtä alettaisiin hakea heti työttömyyden alussa.

Hallitus esittää aikuiskoulutustuen lakkauttamista.

Aikuiskoulutustuki on mahdollistanut tutkintojen suorittamisen ja kouluttautumisen tarvittaessa uuteen tehtävään. Opetusalalla tukea on käytetty erityisesti oppilaanohjauksen ja erityisopetuksen tutkintojen tekemiseen. Aikuiskoulutustuki on tukenut myös työssä jaksamista ja alalla pysymistä erityisesti pitkällä työuralla. Nyt tuki esitetään lakkautettavaksi kokonaisuudessaan.

Vuorotteluvapaajärjestelmää esitetään lakkautettavaksi

Vuorotteluvapaa on ollut erityisen suosittu opetus-, tutkimus- ja kasvatusaloilla toimivien keskuudessa. Työntekijällä on tällä hetkellä mahdollisuus sopia vuorotteluvapaasta enintään 180 päivän ajaksi.

Paikallinen sopiminen

Hallitus haluaa laajentaa paikallista sopimista. Jatkossa myös työnantajaliittoon kuulumattomat työnantajat, joissa ei ole henkilöstön edustusjärjestelmää, voisivat hyödyntää paikallisen sopimisen mahdollisuudet. Nykyään laissa on rajaus, jonka mukaan laista poikkeamien paikallisella sopimisella on mahdollista vain järjestäytyneelle työnantajalle. OAJ:n kanta on, että paikallinen sopiminen tulisi tapahtua jatkossakin työ- ja virkaehtosopimusten kautta niin, että työantajan sopijakumppanina on luottamusmies. Paikallinen sopiminen ei saa kääntyä yksipuoliseksi saneluksi.

Oppilaitoksiin kohdistuvat leikkaukset

Hallituksen toimet vaikuttavat suoraan tai välillisesti usean oppilaitoksen talouteen. Vapaan sivistystyön rahoituksesta tullaan leikkaamaan, ja se on nyt jo käynnistänyt muutosneuvottelut usean koulutuksenjärjestäjän taholta. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen vaikuttaa mm. ammatillisten oppilaitosten opiskelijavalintoihin, aikuisopiskelijoilla ei ole enää mahdollisuutta täydentää osaamista tai vaihtaa kokonaan uuteen ammattiin. Tämä tulee näkymään myös ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Nyt viidennes ammattikorkeakoulujen ensikertaisista hakijoista on yli 29-vuotiaita. Ammattikorkeakoulujen valtionosuusrahoituksesta leikataan vuosittain 12 milj. euroa, välillisesti leikkaukset ovat jopa 25 milj. euroa.

 

OAJ seuraa aktiivisesti hallitusohjelman toteutumista ja pyrkii vaikuttamaan suunniteltuihin heikennyksiin. OAJ:n koulutuspoliittisia tavoitteita ja vaikuttamistoimia voit seurata OAJ:n omilta sivuilta. Vaikuttamistyötä tehdään myös alueellisella ja paikallisella tasolla.

 

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen koulutuspoliittinen toimikunta

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.12.2023

Järjestötoimikunnan kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.