Ohita navigaatio

OAJ:s fullmäktige 9 – 11.5.2022

OAJ:s fullmäktige 9 – 11.5.2022

Det första, händelserika fullmäktigemötet för perioden 2022 – 2026 hölls i Helsingfors den 9 – 11 maj.  Olli Luukkainen öppnade för sista gången fullmäktige och på plats fanns förutom inbjudna gäster 148 fullmäktigeledamöter och tre representanter för SOOL. 

Till ordförande för fullmäktige under perioden 22 – 24 valdes Timo Saavalainen (vice: Ulla Kangasniemi och Stig Rönnqvist). På plats fanns 148 fullmäktigeledamöter.

Hälsningar framfördes av centralorganisationens Akavas direktör, Pekka Pismanen och KT:s vd, Markku Jalonen. Båda underströk utbildningens betydelse för vårt land och tackade Olli Luukkainen för gott samarbete. Också det spända förhandlingsläget nämndes. Även Undervisningssektorns Seniororganisation och Lärarstuderandenas förbund framförde sina hälsningar. En internationell hälsning framfördes av Ordförande för ETUCE, Larry Flanagan.

Under fullmäktige valdes en ny ordförande för perioden efter avgående Luukkainen.  Av fem kandidater vann Katarina Murto överlägset med 81 röster. Katarina Murto är utbildad danslärare och vicehäradshövding och har tidigare fungerat som arbetsmarknadschef vid Akava och har erfarenhet av förhandlingar. 

Fullmäktige valde också en ny styrelse. Sebastian Lindqvist representerar FSL i styrelsen. Till hans suppleant valdes Pamela Leka. 

Regeringens hälsning framfördes av minister Li Andersson som summerade vilka åtgärder som vidtagits under pågående regeringsperiod men också blickade framåt på kommande teman som regeringen bör satsa på. Regeringsperioden har dock varit annorlunda än någon minister kunnat tänka sig, med både pandemi och ett ödesdigert krig i Ukraina. Trots det ansåg Andersson att det nu är ytterst viktigt att satsa på barn och ungas välmående, göra det möjligt för dem att få växa och utvecklas i lugn och ro och att trygga en kvalitativ utbildning genom långsiktig grundfinansiering. Detta utesluter inte att tilläggsfinansiering behövs för att stöda det behov av resurser som uppstått som följd av de kriser landet genomgått.

Bland de intressanta saker som minister Andersson tog upp kan bl.a. nämnas åskådningsundervisningen som är föråldrad och behöver utvecklas, men även trestegsstödets lagreform och utvecklandet av andra stadiets utbildning.  

Under fullmäktige behandlades fyra motioner och 37 klämmar av  vilka 18  godkändes av fullmäktige. Mest diskussion väckte yrkeslärarnas medlemsåterbäring. 

FSL:arna höll tre talturer . Pamela Leka lyfte frågan om jämlik förberedande undervisning för de flyktingbarn som inleder sin skolgång i svenska skolor. Ann-Britt Romar höll en taltur om osakligt bemötande av skolpersonal, hur det påverkar personalens arbetsvälbefinnande och behovet av att arbetarskyddet utvecklas så att det stöder lärare och rektorer bättre vid dylika fall.

Sara Kemetter höll en tal tur med en hälsning från Åland och en utmaning till musiklärarnas förbund om en gemensam OAJ-sång

Den 10.5 lämnade förlikningsnämnden ett medlingsförslag som dock förkastades av SoTe-sidan.

Medlingsförslaget skulle ha inneburit bl.a. ett 5-årigt löneprogram,  allmänna förhöjningar den 1.6. 2022 på 2% (minst 46€) och 1,5% 2023 och 2024, dessutom löneförhöjningar som förhandlas lokalt. Avtalsperioden skulle ha varit  3 år men tyvärr tagit slut 30.4. vilket är beklagligt ur lärarnas synpunkt.

Fullmäktige avslutades emotionellt med sång av och för Olli Luukkainen.

Hälsningar från FSL:s fullmäktigeledamöter i OAJ

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.